Regulamin

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://suicydologia.com.pl. 

Warunki uczestnictwa w konferencji: 

1.Organizatorem konferencji jest Centrum Wspierania Rozwoju POZYTYWKA 

2. Cena konferencji obejmuje: udział w konferencji, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Cena nie obejmuje kosztów przejazdów, kosztów noclegu, kosztów parkingu. 

3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego odesłania go poprzez e-mail: oraz wniesienie opłaty na minimum 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na numer konta Centrum Wspierania Rozwoju POZYTYWKA

Regulamin sklepu internetowego

 

Definicje :

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów na konferencję Suicydologia 4.0 oraz produktów poprzez stronę internetową www.suicydologia.com.pl

Suicydologia 4.0 – konferencja organizowana przez Centrum Wspierania Rozwoju Pozytywka z siedzibą w Rabce Zdrój, ul. Zakopiańska 10F. NIP: 549-195-84-12, Bank MBank, Numer konta 70 1140 2004 0000 3102 8422 0500.

Witryna – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.suicydologia.com.pl, i jej podstrony, której administratorem jest Suicydologia 4.0.

Użytkownik – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu lub rezerwacji Biletu.

Bilet – oznacza dokument uprawniający do udziału w konferencji, której organizatorem jest Suicydologia 4.0.

I.Postanowienia ogólne

 1. Regulamin skierowany jest do osób kupujących bilety na konferencję Suicydologia 4.0 za pośrednictwem strony internetowej www.suicydologia.com.pl (dalej jako „Użytkownicy”).
 1. Sprzedawcą biletów jest Centrum Wspierania Rozwoju Pozytywka.
 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie i stwarza prawne zobowiązanie między Użytkownikiem, a organizatorem.
 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 1. W celu otrzymania faktury VAT należy podczas procesu zamawiania biletów podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie zamówienia adres e-mail Użytkownika.
 1. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT po dokonaniu zakupu biletów przez Internet. W takim przypadku należy wysłać e-mail na adres : admin@suicydologia.com.pl, i podać w nim poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 1. Płatności za bilety możliwa przelewm na konto organizatora.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa powyżej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet
II. Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online
 1. Procedura zakupu biletów polega na:

– rejestracja Użytkownika – podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,

– potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem,

– wybór ilości biletów,

– dokonanie płatności za bilet,

– potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas rejestracji,

 

 1. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Użytkownika. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik.
 1. Formy płatności za bilety:

– przelew na konto bankowe organiztora.

 

 1. Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości okazania zakupionych biletów:

Uczestnik konferencji nie musi posiadać biletu, weryfikacja odbywa się poprzez podanie imienia, nazwiska oraz adresu email z którego zostało dokonane zamówienie.

 

 1. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej do końca listopada 2023r. lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów online w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej.
 1. Osoby, które kupiły w systemie sprzedaży online bilety SEMINARIUM, przed wejściem na spektakl obowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki.

III. Zwroty

 

 1. Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 1. Informację o wszelkich zmianach będą pojawiać się na stronie www.suicydologia.com.pl.
 1. Konferencja rozpoczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie. W razie spóźnienia widzowie będą wpuszczani na konferencję.
 1. Użytkownik nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd itd.
 1. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub zmiany jego terminu na 3 dni przed terminem szkolenia
 2. W przypadkach określonych w punkcie 6 wszelkie kwoty wpłacone  tytułem zapłaty za udział w konferencji zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia.
IV. Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy składać pocztą elektroniczną na adres: admin@suicydologia.com.pl – Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: numer, kwotę oraz datę transakcji.
 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 1. Reklamacje mogą być składane nie później niż 10 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 1. Organizator nie ponosi w stosunku do Użytkownika odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik.
V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie rezerwacji i sprzedaży jest Centrum Wspierania Rozwoju Pozytywka.
 2. Przesłanie do Centrum wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Centrum, a uczestnikiem konferencji (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych). Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne także ze zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 833) przez Centrum Wspierania Rozwoju POZYTYWKA.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celach rezerwacji biletów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością rezerwacji biletu. W przypadku zamówienia faktury, podanie podstawowych danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości.

Adnotacje 

1.Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wysyłąnie wiadomości SMS oraz emailem w celu korespondencji między Organizatorem i Uczestnikiem konferencji

 

Shopping Cart